Operačný program – Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

V spoločnosti Navos MT, s.r.o. bol v 5.-tom mesiaci 2015 zrealizovaný projekt s názvom: Zavedenie inovatívnej technológie vo výrobe spoločnosti Navos MT

Prijímateľom je:
Navos MT, s.r.o.

Miesto realizácie projektu:
Thurzova 16A, Martin

Celkové oprávnené výdavky projektu: 75 416,67 Eur
Výška poskytnutého príspevku: 52 791,67 Eur

Stručný opis projektu:
Hlavným zámerom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Navos MT prostredníctvom aplikácie kvalitatívneho prvku zavedením inovatívnej a progresívnej technológie do výroby. Spoločnosť Navos MT, s.r.o. vďaka zavedeniu inovatívnej technológie do výrobného procesu zefektívni a inovuje spôsob výroby svojich výrobkov, získa konkurenčnú výhodu na trhu a zníži percento chybovosti pri výrobe výrobkov.
Realizáciou projektu sa vytvorilo 1 nové pracovné miesto, ktoré je obsadené zamestnancom, pôvodne evidovanom na úrade práce vo veku od 15-29 rokov.

Využitie výstupov a výsledkov realizácie projektu prispeje k:

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení : Slovenská inovačná a energetická agentúra
Riadiaci orgán pre Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.siea.sk www.economy.gov.sk

NavosMT